Gedichten wedstryd Woudagemaal!

Wetterskip Fryslân en it Woudagemaal skriuwe in gedichten wedstryd út omdat wy fiere dat it Woudagemaal al 100 hier soarget foar drûge fuotten yn ús moaie provinsje.

 

Wat falt der te winnen?

 • Foar skoallen: It winnende gedicht wint it folle krêft foarút arranzjemint by it Woudagemaal foar de hiele klasse (op syn heechst. 30 learlingen). En it gedicht (of in diel dêrfan) wurdt op it raam fan it stoomlokaal by it Woudagemaal setten. Dus foar alle besikers sichtber! Sjoch ek hjir [link https://www.woudagemaal.nl/100jaar] foar it te winnen arranzjemint

 

 • Foar alle oaren: It winnende gedicht wint in VIP arranzjemint ynklusyf lunsj foar 4 persoanen by it Woudagemaal mei privee rûnlieding. En it winnende gedicht (of in diel dêrfan) wurdt op it raam fan de yngong by de kassa setten. Dus foar alle besikers sichtber!

 

Wêr moat it oan foldwaan?

Allerearst moat it gedicht yn it Frysk wêze en as twadde moat it oer ‘wetter’ gean. De romte foar it gedicht is beheint dus hâld dêr rekkening mei.

 

Meidwaan?

Stjoer dyn moaiste gedicht nei: info@woudagemaal.nl foar 15 juny 2021. In sjuery sil alle gedichten besjen en de winner útkieze.

 

Spulregels:

 • Maximaal 1 inzending per deelnemer. Scholen mogen per leerling 1 gedicht insturen;
 • Als je meedoet aan de winactie dan stel je het gemaakte gedicht beschikbaar aan Wetterskip Fryslân en het Woudagemaal voor gebruik in onze communicatiemiddelen;
 • Door deelname aan de wedstrijd verleent de deelnemer het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het gedicht voor alle gebruik door de organisatie;
 • De deelnemer vrijwaart Wetterskip Fryslân en het Woudagemaal voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn;
 • Prijzen worden niet in geld uitgekeerd;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 • De winnaars krijgen persoonlijk bericht;
 • Ingezonden gedichten moeten in het Frysk zijn geschreven (eventuele taalfouten herstellen wij voor publicatie);
 • Inzendingen voor deze winactie worden geaccepteerd tot en met 15 juni 2021 23.59 uur. Na deze perioade worden geen inzendingen geaccepteerd;
 • Wetterskip Fryslân en het Woudagemaal verwerken je gegevens om de winnaar bekend te maken en om contact met de winnaar op te nemen. Lees ons privacy statement voor meer informatie;
 • Aan deze voorwaarden / spelregels kunnen rechten worden ontleend.